SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
(PROTECTIA MUNCII)

     TOP HUMAN TARGET este abilitata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru a presta Activitati de Prevenire si Protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, ca Serviciu Extern, in conformitate cu Legea nr. 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
Serviciile de Securitate si Sanatate in Munca constau in:
- elaborarea deciziilor interne pe care urmeaza sa le ia beneficiarul de organizare a Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca impuse de lege
- contrasemnarea fiselor individuale de instruire SSM
- instruirea introductiv-generala si instruirea periodica
- testarea cunostintelor dobandite in urma instruirii in domeniul SSM
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca
- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor beneficiarului, precum si a locurilor de munca
- propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului
- identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru ale beneficiarului si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
- stabilirea zonelor care necesita semnalizare de Securitate si Sanatate în Munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
- efectuarea controalelor periodice la locurile de munca ale beneficiarului, informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor cu propunerea de masuri de prevenire si protectie
- urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor si participarea la vizitele si controalele din partea ITM
- consultarrea lucratorilor privind masuri de imbunatatire a mediului de munca, conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca
- intocmirea registrelor de evidenta ale unitatilor si a rapoartelor anuale in conformitate cu prevederile legslative stabilite de MMSS sau la perioadele soliciate de beneficiar cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati
- intocmirea planului de prevenire si protectie, implementarea, actualizarea (anual) si urmarirea realizarii masurilor prevazute
- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca
- implementarea managementului in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul unitatii
- infiintarea compartimentelor de protectia muncii/sau a serviciilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul organizatiei
- participarea la intrunirile trimestriale ale Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
- elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform legislatiei in vigoare

 

CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA
      Conform Normelor Metodologice care reglementeaza Legea SSM in Romania, stabilite prin HG 955/2010, societatile care nu dispun de personal calificat (absolvent al cursului corespunzator nivelului superior -180 ore- in domeniul SSM) pot apela la Servicii Externe de Prevenire si Protectie pentru cercetarea evenimentului pana la avizarea si incadrarea acestuia de catre Inspectoratul Teritorial de Munca.
      Conducatorul Serviciului Extern de Prevenire si Protectie va intocmi dosarul de cercetare- conform HG 955/2010, va efectua nota de constatare, va fotografia locul evenimentului, va lua declaratii de la accidentat, martor, va mentine legatura cu Autoritatile implicate, va dispune masuri de prevenire a evenimentelor prin prelucarea procesului verbal de cercetare cu toti  lucratorii unitatii.      Cercetarea accidentelor de munca se va finaliza cu un dosar care va cuprinde toate informatiile si documentele prevazute in HG 955/2010-articolul 122, alin. 1


Informatii privind accidentele de munca:
Eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul
procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sauaccidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentulpericulos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;
Accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională,care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:
a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective.
a. Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce
incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificate medical;
b. Accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată
prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
c. Accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat
imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
d. Accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi
timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;

Intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii
organismului la noxe existente la locul de muncă;

Boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii,
cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;
Bolile profesionale sunt şi afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice.

 

IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR
     Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă.
     Conform Legii 319/2006, toti angajatorii au obligatia de a efectua prin intermediul firmelor specializate, identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.
     Beneficiarul evaluării trebuie să furnizeze (de preferat în format electronic):
1. Fişa postului pe fiecare meserie/loc de muncă sau post de lucru;
2. Lista principalelor mijloace de producţie (utilaje, echipamente, etc.)
3. Lista substanţelor (periculoase) cu care se lucrează (vopseluri, solvenţi, reactivi ş.a.)
4. Lista accidentelor şi bolilor profesionale din ultimii 10 ani pentru posturile de lucru considerate.
5. Raportul medical asupra stării de sănătate a lucrătorilor.
6. Copii după buletine de determinări ale noxelor.
Suplimentar este necesară permisiunea de foto sau film (video) sau vizionare directă la locurile de muncă de evaluat.
     Modul in care se va face aceasta evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala de catre firma furnizor este urmatorul:
- studiul de evaluare a factorilor de risc se va efectua la sediul societatii dvs., mai exact la locurile de munca dorite spre evaluare. Acest studiu va fi efectuat de catre echipa de evaluare din cadrul firmei furnizor, la care se va adauga personal din cadrul firmei dumneavoastra, si anume: medicul de medicina muncii, seful locului de munca respectiv, si 1-2 salariati de la locul de munca respectiv.
     Metoda de evaluare a factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala cuprinde:
- analiza vizuala, prin studiu de caz, simulare (mod operare, miscari, manevre), etc, pentru fiecare loc de munca, pe rand toate elementele sistemului de munca aferent si stabilirea pe aceasta baza a deficientelor, abaterilor, caracteristicilor, etc, ce ar putea conduce la accidente sau imbolnaviri profesionale;
- analiza masuratorilor/determinarilor pentru factorii masurabili sau aspectul nivelului concentratiei acestor factori asupra starii de sanatate;
- analiza starii de morbiditate sau diversele simptome care ar putea indica prezenta unei afectiuni datorate conditiilor de munca;
- identificarea elementelor depistate cu factori de risc si factorii de substrat cauzal si stabilirea nivelului de risc;
     Analiza se va finaliza printr-un document de evaluare a riscurilor, pentru fiecare loc de munca (post), in 2 exemplare.

 

TOP HUMAN TARGET ESTE UNITATE PROTEJATA

     TOP HUMAN TARGET este autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap ca Unitate Protejata si beneficiaza de drepturile pevazute de Legea nr. 448/2006 privind Protectia si Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Daca aveti mai mult de 50 angajati aflati cum sa NU MAI PLATITI LUNAR, la Bugetul de Stat, Fondul pentru Persoane cu Handicap. Acesti bani pot fi redirectionati in favoarea firmei dvs.
     Conform Legii nr. 448/2006, modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 86/2008:
”Art. 77. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care AU CEL PUŢIN 50 DE ANGAJAŢI, AU OBLIGAŢIA de a angaja persoane  cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) SĂ ACHIZIŢIONEZE produse sau SERVICII REALIZATE PRIN PROPRIA ACTIVITATE a persoanelor cu handicap angajate in UNITAŢILE PROTEJATE AUTORIZATE, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(5) Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către Inspecţia Muncii.”  
    Ex: Daca aveti 50 de angajati, dati catre stat lunar 1450 lei. Prin contract cu o Unitate Protejata, cum este societatea noastra, banii pe care trebuia sa ii dati la stat pot fi folositi pentru plata serviciilor pe care noi vi le oferim.

PDF Imprimare Email  

Curs Valutar BNR

BNR
Moneda RON 
2018-02-16
EUR 4.6595
GBP 5.2498
USD 3.7306

Stiri Mediafax